Лиценциран II циклус студијског програма Индустрисјког инжењерства за енергетику

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње лиценциран други циклус студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику

 

Након што је прије четири године лиценциран и почео са радом први циклус студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, Факултет за производњу и менаџмент добио је лиценцу од Министарства просвјете и културе Републике Српске за извођење и другог, односно мастер циклуса на поменутом студијском програму. На овај начин, студенти који заврше први циклус студијског програма Индустрисјко инжењерство за енергетику, али и сви они који су завршили сродне факултете, могу наставити своје школовање и усавршавање ФПМ-у.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње је у току текуће школске године упутио захтијев за лиценцирање студијског програма ресорном Министарству сачинивши елаборат неопходан за поступак лиценцирања. Елаборат је сачињавао детаљан преглед и анализу студијских планова и програма, кадровских и библиотечких ресурса, простора и опреме којом располаже Факултет, те факултетских лабораторија и центара.

Комисија за лиценцирање студијског програма формирана од стране Министарства просвјете и културе је након анализе документације коју је доставио ФПМ, у току мјесеца јула посјетила Факултет ради увида у просторне, материјално-техничке и друге услове на Факултету. Након тога, Комисија је сачинила Извјештај о испуњености услова за извођење другог циклуса студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику. У Ивјештају је константовно да Организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, односно Факултет за производњу и менаџмент Требиње посједује потребан простор и опрему за извођење поменутог студијског програма, као и да има неопходан број наставника и сарадника. Такође, истиче се да је структура предмета урађена на задовољавајући начин и да су наставни планови комплетни и усклађени са сличним студијским програмима који се изводе у другим лиценцираним и акредитованим високошколским установама из земаља потписница Болоњске декларације.

Звање које се стиче завршетком наведеног студијског програма је Мастер индустријског инжењерства за енергетику и доноси 300 ЕТЦС бодова.

Уколико се стекну формални услови, Факултет ће већ од јесени вршити упис студената на овај студијски програм о чему ће више информација бити диступно већ од почетка септембра на бројевима телефона +387 59 240 654 и +387 59 490 654.

Напомињемо, на Факултету за производњу и менаџмент осим студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, постоји и први и други циклус студијског програма Индустријски менаџмент, који се на овом Факултету успјешно изводи сада већ преко двије деценије.

Конкурс за упис студената у прву годину академске 2016/2017. – други уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија

на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у другом уписном року академске 2016/2017. године 

У академској  2016/2017. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује   31  студента  у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У другом уписном року планиран је упис:

 • Индустријски менаџмент
 • 6 студената буџет,
 • 10 студената суфинансирање и
 • 2 студента страни држављани.
 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 10 студената суфинансирање и
 • 3 студента страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

        Други уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 22.08.2016. године, а завршава 26.08.2016. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 29.08.2016. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 31.08.2016. године до 14.00 часова.
 • упис примљених кандидата почиње 05.09.2016. године, а завршава се 09.09.2016. године.

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Источном Сарајеву биће објављен у другом уписном року.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба

 

Требиње, 13.07.2016. године